บทความทั้งหมด

Hero Plus Merchant Portal: How to View Your Account Details

Welcome to Hero Plus - we are so glad you are interested in being a part of our community. In this tutorial, we will walk you through how to view and change details in your Account.

1. Portal > Account

Once you have successfully logged in to the portal, select 【Account】close to the bottom of the left-hand menu column. Under each section, you will be able to edit and view various essential information. Let's take a look:

1.1 Merchant

  • Under Merchant, you will see the Merchant and Bank Account Details sections.
  • Merchant - the following information can be viewed and edited (except for the Business Registration details):
   • Display Name
   • Legal Name of Business
   • Business Registration Certificate Number
   • Category (of business)
   • Logo
   • Cover Image
   • A brief description of your business
  • Bank Account Details - similarly, you may view and edit the information below:
   • Bank Name
   • Bank Code
   • Account Number
   • Name on Account
  • After editing any information, click the orange "Save" button at the top-right corner of the section.

1.2 Stores

  • Under Stores, you may view and edit more details about your business/store as follows:
  • Store Name
  • Address
  • Opening Hours
  • Phone Number (store's)
  • WhatsApp Number (store's)
  • Line ID
  • The URL of your business/store's website
  • An indication of your Store Type (Physical, Shopify, Opencart, or WooCommerce)

1.3 Contacts

  • Here under Contacts, you will find your contact details in the Account Profile section:
  • Contact Name
  • Contact Number
  • Email Address

1.4 Members

  • Under Members is where you will be able to add managing members, who will have access to this account and your transaction records.
  • Click the orange "Add Member" button. In the subsequent right-hand pop-up window, enter the Name, Phone Number, Email Address, and Role (Merchant admin, Store admin).
  • Click "Save" to confirm your addition and pay attention to the indication of how many members you can add and how many members you have added in the main display section.

1.5 Billing

  Billing contains several sections:
  • Your Plan - this is where you can view the plan you have subscribed to, when the subscription ends, pricing, billing cycle, and next billing date.
    • You may click on "Change Plan" to view and select other plan options.
  • Billing Details - you may find our edit your payment method for your plan and WhatsApp Business usage, including your credit/debit card number, expiry date, CVV, and name on card. You may also add another card here.
  • WhatsApp Business Pricing & Monthly Usage Estimate - to help you estimate how much your WhatsApp business usage costs, the table will show you your conversation category, cost per conversation, count, and estimated cost (per category and the total amount).
    • Note: the usage estimate is updated daily at 2am HKT, and the billing cycle ends on the last calendar day of each month.
  • Invoice History - Last but not least, view your Hero Plus fees and charges here.
Hero Plus Merchant Portal - Dashboard: How to Start Conversations with Customers in Chats

Welcome to Hero Plus - we are so glad you are interested in being a part of our community. In this tutorial, we will walk you through how to start a conversation with your customer using the Chats function upon connecting to your social channel(s).

1. Dashboard > Chats

Once you have successfully connected to your social channel(s), you are ready to start a conversation with your customer in【Chats】on the page's left-hand menu column.

1.1 Add New Contact

  • Upon arriving at the【Chats】section, there will be a brief pop-up tutorial to help you get started with connecting with customers.
  • As instructed by the tutorial, click the orange "New Contact" button at the top-left corner and proceed to click on "Add New Contact".
  • Select the channel of choice that you would like to connect with the customer with and enter the display name of the customer.
  • Enter the customer's Instagram ID, Facebook ID, or WhatsApp number according to the channel you selected.
  • Hit "Create" and there you have it, you have opened your first chat with customers!

1.2 Import Contact List

  • Another quick way to start conversations with customers without adding new contacts one by one is by importing a contact list.
  • Click the orange "New Contact" button at the top-left corner and proceed to click on "Import Contact List".
  • Download the .xlsx (Excel) file provided and fill in the necessary details of all the contacts you would like to import at once, following the provided layout.
  • In the same pop-up window, choose the .xlsx file and click "upload". Once the upload is successful, you may choose to upload more lists.
  • Based on the information you filled in, our system would detect which selected/eligible channel you wish to respectively contact each customer through.

1.3 Facebook and Instagram

With your contacts inputted or imported, you are all set with messaging your clients via Facebook and Instagram! Both of these channels will not incur additional fees or impose messaging limits.

1.4 WhatsApp Business Chats

There are 2 areas that you should pay attention to when starting conversations via WhatsApp Business, on the other hand:

 1. Approved message templates must be used for new conversations or conversations that have been inactive for 24 hours or more.
  • • You will be provided several templates. Select one that best suits the conversation you wish to initiate.
   • All of the templates we currently provide are ready to be sent and will be indicated as "active". However, it is important to note that each template incurs a fee.
 2. Active WhatsApp Conversation Fees Apply
  • • Each WhatsApp conversation will incur fees every 24 hours, which will be charged to your account monthly.
   • More billing information and your WhatsApp usage analytics can be found in "WhatsApp Business Pricing & Monthly Usage Estimate" under 【Account】 > 【Billing】 of your Merchant Portal. Note: the usage estimate is updated daily at 2am HKT, and the billing cycle ends on the last calendar day of each month.

1.5 Payment Links

Other than copying a created payment link from the【Payment Link】section, you may also click the link icon at the bottom-right corner of every chat.

  • There will be a pop-up window on the right side of your screen.
  • Fill in the store that you are conducting this transaction for, select the payment method, enter the amount in your set currency, and a description of the product or the service.
  • Once you are happy with the Message Preview, click "Create" to generate a link you can send through that particular chat.

Once your chats and contacts are set up, you can effortlessly send payment links and engage with your customers all through your Hero Plus Merchant Portal!

Hero Plus Merchant Portal - Dashboard: How to Connect to Channels

Welcome to Hero Plus - we are so glad you are interested in being a part of our community. In this tutorial, we will walk you through how to connect to social channels so you can unlock.

Step 1: Log In

1.1 On the homepage, clicking “Merchant Portal” will lead you to our registration/login screen.

1.2 Click “Log in/Register” to log in and complete the verification with a one-time code.

  • Note that only numbers from regions that we currently support can be used for registration or logging in. (Hong Kong, Thailand, Singapore, Malaysia).

Step 2: Dashboard > Channels

Once you are successfully logged in, you will arrive at the【Dashboard】by default. To connect to your business social channels, select【Channels】on the page’s left-hand menu column.

2.1 Once you reach the Channels page, select your desired social channel in the Add Channel section and click “Connect”.

2.2 Depending on which Channel you connect to, the steps following may differ slightly.

WhatsApp
  • After clicking “Connect”, you will see a pop-up window from 360dialog, our WhatsApp provider.
  • You will be prompted to sign up with Facebook or 360dialog.
  • Once you sign up, you will be provided with instructions to create a Meta and WhatsApp Business account in 3 steps.
  • When the Authorize Partner Application page is displayed in the pop-up, select the number(s) you would like to allow 360dialog to access the WhatsApp Business API.
  • You will be directed back to a Hero Plus pop-up regarding your WhatsApp Business Account and Verification. Read through the necessary information and simply click “OK” to acknowledge.
Facebook
  • After clicking “Connect”, you will see a pop-up window from Meta.
  • Select the business account you would like to connect to Hero Plus Messenger, then click “Continue”.
  Next, select the business pages you would like to give Hero Plus Messenger access to, then click “Continue”.
  • Review what you are granting permission for Hero Plus to do and what we will help you manage on Facebook, then click “Save”.
  • Once you see the confirmation that your selected business page has been connected to Hero Plus, click “Got it” to close the pop-up window.
Instagram
  • After clicking “Connect”, you will see a pop-up window from Meta/Facebook. Follow the identical steps as Facebook above.
  • In the last step, choose the Instagram accounts you would like to give Hero Plus Messenger access to, then click “Continue”.

Once you successfully connect to your desired social channel(s) and the label below goes from “Connect” to “Connected” and green in color, you are ready to start a chat with your customer!

Please note that you may disconnect from any channel at any time, but you will have to go through the same process above to connect to the channel once again.

Hero Plus Merchant Portal - Dashboard: How to Create Payment Links

Welcome to Hero Plus - we are so glad you are interested in being a part of our community. In this tutorial, we will walk you through how to create Hero Plus payment links, one of our core features.

Step 1: Log In

1.1 On the homepage, clicking "Merchant Portal" will lead you to our registration/login screen.

1.2 Click "Log in/Register" to log in and complete the verification with a one-time code.

  • Note that only numbers from regions that we currently support can be used for registration or logging in. (Hong Kong, Thailand, Singapore, Malaysia).

Step 2: Dashboard > Payment Links

Once you are successfully logged in, you will arrive at the【Dashboard】by default. To create payment links, select【Payment Link】on the page's left-hand menu column.

2.1 Create a new payment link by clicking on the top-right "+ Create" button.

2.2 A【Create Payment Link】pop-up will be displayed on the right.

2.3 Proceed to enter the required details:

  • Select the Store you wish to create the payment link for.
  • Select your customer's Payment Method: Single Payment/Instalment.
  • Enter the Total Amount (in your currency).
  • Optionally, enter a Description for the product or service you are creating this link for. You may also upload a photo that represents the product or the service.
  • Finally, hit "Create" to generate the payment link.

Step 3: Send Payment Link and Review Payment Link History

3.1 The newly created one-time payment link will be shown at the top of the screen, under the General Payment Links section, ready for you to copy and send the link to your customer! You may also conveniently send the payment link via our handy in-portal social commerce【Chat】function.

3.2 This link will also appear at the top of the Payment Link History section, where you can view the following details:

  • Created On
  • Store
  • Description
  • Payment Method
  • Amount
  • Status

Learn more about our in-portal social commerce Channel and Chat functions too!

Hero Plus Merchant Portal - Dashboard: Where to View Your Transaction Details

Welcome to Hero Plus - we are so glad you are interested in being a part of our community. In this tutorial, we will walk you through how to navigate the Hero Plus Merchant Portal's Dashboard.

Step 1: Log In

1.1 On the homepage, clicking "Merchant Portal" will lead you to our registration/login screen.

1.2 Click "Log in/Register".

1.3 Select your country code and enter the phone number you registered with to receive a one-time verification code.

  • Note that only numbers from regions that we currently support can be used for registration or logging in. (Hong Kong, Thailand, Singapore, Malaysia).

1.4 Once you receive the 6-digit verification code, input the code and click "Verify". If you do not receive a code, click resend.

Step 2: Dashboard

  Once you are successfully logged in, you will arrive at the【Dashboard】by default. You won't be able to use the Portal's features yet if your account is newly registered and being reviewed, but you will still be able to preview the various features of the Merchant Portal. Once your account review is complete, you can begin using the following functions:

2.1 Report Overview

  • Upon logging in, your first and default screen will be the【Report Overview】under Dashboard, which encapsulates the Gross Volume, Net Volume from Sales, Successful Payments, and a bar chart of your Total Transactions based on your customised date range.
  • Latest Transactions is a snapshot of your 5 most recent transactions. Click "View more" to see the transaction history and details for all of your stores.
  • By tapping "Download Report" at the center-top, the Report Overview will be exported as an Excel file and downloaded.

2.2 Transaction Records

  • Under【Transaction Records】, you can expand to select and see the transaction records of one of your stores or "All Stores".
  • Here, you will find the following details about your transactions during your customised time range:
  • ID
  • Order ID
  • Transaction Date
  • Store
  • User
  • Contact Number
  • Payment Method
  • Amount
  • Net Amount
  • Refund Status
  • Remarks
  • By tapping "Download Report" at the center-top, the Transaction Records will be exported as an Excel file and downloaded.

2.3 Payout Records

  • Under【Payout Records】, you can similarly select to view records for the date range of your choice.
  • Here, your Balance and Pending Payout Amount will be displayed.
  • You will also find the following details about your Payout Records:
  • ID
  • Transaction Date
  • Expected Payout Date
  • Net Amount
  • Status
  • Similarly, tap "Download Report" at the center-top to export and download this record as an Excel file.

Want to view your transaction details on the go too? Check out the Hero Plus Merchant App tutorial!

Getting Started with Hero Plus

Welcome to Hero Plus - we are so glad you are interested in being a part of our community. In this tutorial, we will walk you through how to get registered with Hero Plus.

  Step 1: Register with Verification Code
  Step 2: Plans and Pricing
   A - Choose Plan
   B - Payment
  Step 3: Set Up Account (4 Sections)
   A - Company Profile
   B - Store Details
   C - Bank Account Details
   D - Contact Information
  Step 4: Account under Review

Step 1: Register with Verification Code

1.1 On the homepage, clicking "Apply Now" or "Merchant Portal" will lead you to our registration/login screen.

1.2 Click "Register".

1.3 Select your country code and enter your phone number to receive a one-time verification code.

  • Note that only numbers from regions that we currently support can be used for registration or logging in. (Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapore).

1.4 Once you receive the 6-digit verification code, input the code and click "verify". If you do not receive a code, click resend.

Step 2: Plans and Pricing

Once you are successfully registered/logged in, you will see the Plans and Pricing screen, with 4 of Hero Plus' plans with their respective monthly and yearly cost indicated.

A - Choose Plan

2.1 Consider whether you would make the plan payment monthly or yearly and select either the "Yearly" or "Monthly" tab at the center-top of the screen.

2.2 Click "Start now" for your desired plan.

B - Payment

2.3 Secure your plan selection by proceeding to payment.

  • In the payment page, your selected plan and cost per payment plan will be indicated.

2.4 Enter your "Contact Information" including your phone number and email address, Merchant Name, and Payment Method.

2.5 Confirm payment by clicking "Subscribe".

  • The indicated cost will be periodically charged to your entered payment method per the payment plan you chose.
  Payment Successful: You will receive a receipt sent to your email soon after and our team will review your subscription in 1-2 business days.
  Payment Unsuccessful: Please review your payment details and try again. If the payment continues to be unsuccessful, consider using another payment method or contact our team at merchantsc@heroplusgroup.com.

Step 3: Set Up Account (4 Sections)

Once the payment for your chosen Hero Plus plan is successful, we encourage you to set up the rest of your account and upload necessary documents to speed up the entire review process.

As you set up your account, there are 4 sections that mandate the following important information:

A - Company Profile

3.1 Enter your Display Name, followed by your Legal Name of Business.

3.2 Provide your Business Registration Certificate Number and upload the Certificate.

3.3 Upload a Logo Image and a Cover Image in JPG, JPEG, or PNG format.

B - Store Details

3.4 Enter your Store Name, Legal Name of Business, Store Address, and Opening Hours.

3.5 Include your store's website URL. Optionally, store contact information like Line ID, Facebook Page URL, and Instagram URL.

C - Bank Account Details

3.6 Enter your Bank's Name, Code, Account Number, and the Name on the Account.

3.7 Upload your Bank Account Proof in JPG, JPEG, or PNG format.

3.8 Share your FPS ID, Email, or Phone Number.

D - Contact Information

3.10 Enter your Contact Name.

3.11 Upload your HKID Proof in JPG, JPEG, or PNG format.

3.12 Enter your Contact Number and Email Address.

3.13 Click "Submit" and allow our team to review your submission.

Step 4: Account under Review

While your account is under review, you will still be able to view the layout and features of the Merchant Portal. Once your submission of relevant information and documents is reviewed and approved by our team, your portal will be ready to use!

รูปแบบธุรกรรม 4 in 1:สร้างธุรกิจของคุณ ให้เติบโตระดับโลกไปกับ Hero Plus

ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างดุเดือด การก้าวไปข้างหน้าให้ไวที่สุดจะยิ่งเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ และการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆในครอบครองเร็วกว่าคนอื่น ก็สามารถพาธุรกิจให้เติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดด ฉะนั้น หากคุณพบพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถช่วยในส่วนนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มความได้เปรียบให้กับธุรกิจของคุณมากเท่านั้น

ด้วยระบบโครงสร้างการเงินดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ Hero Plus กับ “รูปแบบธุรกรรม 4 in 1” สามารถเพิ่มโอกาสและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจคุณได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน Social Commerce ที่ Hero Plus ได้รวมโลกแห่งการสื่อสารผ่านทาง Social Media และโลกแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจของร้านค้าสามารถเติบโตได้อย่างไร้ที่ติ

4 จุดเด่นของ Hero Plus Social Commerce มีอะไรบ้าง?

การชำระเงินดิจิตอลที่ไร้ที่ติ

Hero Plus กับจุดเริ่มต้นในเรื่องของการชำระเงินดิจิตอล ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่และเวลาที่จำกัด เราเริ่มจากรูปแบบการชำระเงินด้วย QR โค้ด และพัฒนาธุรกิจไปสู่การสร้างลิงก์การชำระเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและความสะดวกในการทำธุรกรรมให้กับทั้งร้านค้าและลูกค้า

สร้างธุรกิจบนโลกโซเชียลแบบครบวงจร

Social Media ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพาธุรกิจให้เติบโตในยุคนี้ ในเมื่อเราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้ จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้เครื่องมือนี้เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของเราได้ด้วย เราจึงอยากแนะนำลูกค้าของเราให้รู้จักกับแพลตฟอร์มใหม่ของ Hero Plus นั่นก็คือ Social Commerce ไม่ว่าจะเป็นการคุยแชทผ่าน WhatsApp, Instagram, หรือ Facebook ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในที่เดียวบน Hero Plus Merchant Portal

เพียงแค่เชื่อมต่อบัญชีธุรกิจของคุณเข้ากับลิงก์การชำระเงินของ Hero Plus ร้านค้าก็จะสามารถจัดการยอดธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ส่งลิงก์การชำระเงินให้ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มของเรา

คล่องตัวในการบริหารธุรกิจ

หากคุณคิดว่าการเพิ่มตัวเลือกการชำระเงินบนแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก Hero Plus พร้อมให้บริการคุณ ด้วยระบบ API ที่สามารถรวมเข้ากับระบบเดิมของคุณได้อย่างไร้ที่ติ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการชำระเงิน แพลตฟอร์ม e-commerce หรือเว็บไซต์ การชำระเงินด้วยรูปแบบของ Hero Plus จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต และช่วยให้ลูกค้าของคุณชำระเงินได้อย่างลื่นไหลมากขึ้น

มากไปกว่านั้น ระบบ API ของเรากำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าในด้านโลจิสติกส์ ด้านสต็อกสินค้า และด้านระบบการจองในอนาคต

วิเคราะห์ธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึก

หากพูดถึงการทำธุรกิจ ข้อมูลการวิเคราะห์ถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยแพลตฟอร์ม Social Commerce และ การชำระเงินรูปแบบดิจิตอลของเรา คุณสามารถตรวจสอบยอดธุรกรรมและสถานะการชำระเงินได้บนแพลตฟอร์ม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อไปเพิ่มยอดขายและวางแพลนในการทำการตลาดได้

คุณสามารถทำบัญชีได้อย่างแม่นยำ สะดวก และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในที่เดียวบนพอร์ทัลร้านค้า(Merchant Portal) ด้วยการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบนี้ สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณในด้านการเงิน เพื่อดึงดูดผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ให้กู้ได้อีกด้วย

อีกหนึ่งส่วนสำคัญ…

การเริ่มต้นธุรกิจบนเส้นทางโลกการเงินดิจิตอลไม่ใช่เรื่องง่าย เราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับคุณ สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณผ่านแพลตฟอร์ม Hero Plus คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดประสบการณ์การเงินแบบ “4 in 1” ไปกับเราและพาธุรกิจของคุณไปได้ไกลทั่วโลก

Notice of Amendment to "Chargeback Terms and Conditions" - 2024/1/19

Notice of Amendment to "Chargeback Terms and Conditions"- 2024/1/19. This amendment is only applicable to the Hong Kong region.

Hero Plus (Hong Kong) Limited will update the existing "Chargeback Terms and Conditions" (hereinafter referred to as the "New Terms", effective from January 19, 2024. Thank you for your understanding, as these terms are to better protect your interests and property.

In this notice, we have summarized the key amendments to the Merchant Partnership Program Contract. The purpose of this amendment is:

 • To ensure the protection of merchants' rights.
 • To clarify that the terms apply to any disputed transactions to ensure smooth transactions.

If any questions, please feel free to contact us via email at merchant@heroplusgroup.com

Hero Plus (Hong Kong) Limited

Summary of Amended Terms

Note: The amended part is under the "Chargeback".

Chargeback

Each Chargeback and Assessment represents, on its occurrence, a debt immediately due and payable by yourself to Hero Plus, notwithstanding any expiry or termination of the Merchant Contract or the Hero Plus Services. The merchant needs to submit relevant documents for return order assessment: 1. Product/service contract 2. Reason for refund 3. Customer name and information. Please refer to Appendix 1.

Appendix 1

“Chargeback” means a Transaction which is successfully charged back or reversed, in whole or in part, by the issuer on request of the Customer or the Payment Processor pursuant to the relevant Payment Scheme rules resulting in the cancellation of a Transaction for which you have been paid or were due to be paid, notwithstanding any authorisation.

Please refer to the link below for more details. (Documents only available in Traditional Chinese version. ) https://heroplus.app.link/e/IrLJeWfMFIb

Hero Plus partnership with Checkout.com

As more consumers are looking for a flexible, transparent, and highly personalized way for paying both online and offline, Hero Plus announces its regional partnership with Checkout.com to offer merchants a “Buy Now, Pay Later” payment option for their consumers at the checkout.

With Checkout.com as a new payments partner in Hong Kong, Hero Plus allows its consumers to maximize their personal cash flow for better management of their budget and splitting through 2/3/4 installments with no interest, no hidden fee and no transaction fee repayments. Both Hero Plus and Checkout.com believe that this partnership drives value by helping merchants to reach new customer segments and to help them overcome the difficulties under the aspects of customer conversion, basket size and cart abandonment.

About Hero Plus

Hero Plus is a fast-growing fintech company founded in 2021 that specializes in Buy Now Pay Later payment solution. Hero Plus strives to improve people’s cash flow and to help people in achieving their life goals by reinventing financial services through technology. For more information, please visit https://www.heroplusgroup.com/

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยระบบ APIs

แอปตัวช่วยในการแปลภาษาตัวไหนที่คุณใช้เป็นประจำ? Google Translate? ChatGPT? หรือแอปอื่นๆในมือถือของคุณ

หากคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยตัวช่วยที่จะทำให้การทำงานของคุณไปได้ไกลกว่าเดิม ลองคิดดูว่าจะดีแค่ไหน ถ้าหากคุณมีโปรแกรมที่สามารถ “แปลภาษา” ได้อย่างถูกต้องในทันที ประหยัดเวลาในการสลับแอปไปมาเพื่อคอยแปลภาษา เจ้าตัวนั้นก็คือระบบ APIs นั่นเอง

APIs หรือ Application Programming Interfaces คือ กลไกที่ช่วยให้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์สองส่วนสามารถสื่อสารกันได้โดยใช้ชุดคำจำกัดความและโปรโตคอล ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ช่วยให้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกับระบบหรือบริการต่างๆ โดยอาศัย API เราสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อทำงานร่วมกับระบบหรือบริการได้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราจะยกตัวอย่างโดยการใช้ API บนแพลตฟอร์มการชำระเงิน Hero Plus.. การใช้งานเป็นอย่างไร? จะช่วยด้านธุรกิจ e-commerce ยังไง? เราได้ทดสอบและผ่านมาตรฐานการใช้งานจากประสบการณ์จริงแล้ว จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆกันตามนี้

หากคุณเป็นคนที่อยู่ในวงการธุรกิจ e-commerce ในด้านกาชำระเงินด้วยระบบ API เหมือนกันกับ Hero Plus ระบบนี้จะช่วยให้บริการการชำระเงินออนไลน์ของคุณทำได้อย่างหลื่นไหลมากขึ้น นอกเหนือไปจากความสะดวกแล้ว ระบบ API ยังช่วยให้การทำงานด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันของคุณเป็นไปได้อย่างสมูธและรวดเร็วมากขึ้น คุณสามารถให้บริการลูกค้าในด้านการชำระเงินได้อย่างทันที ลดระยะเวลาพร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้วย

นอกจากประสิทธิภาพในด้านกระบวนการชำระเงินที่แสดงหน้าบ้านแล้ว การรวม API การชำระเงินเข้ากับแพลตฟอร์ม e-commerce ของคุณยังมีประโยชน์สำหรับระบบหลังบ้านของคุณอีกด้วย หนึ่งในฟีเจอร์ที่เราภูมิใจเสนอก็คือหน้าแดชบอร์ดและหน้าจอแสดงยอดธุรกรรมที่มาพร้อมกับ API ของ Hero Plus เจ้าของธุรกิจ e-commerce สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการขายและยังช่วยในการพัฒนากระบวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย

ที่สำคัญเลยก็คือ API ยังแทรกแซงเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยขยายกิจการของคุณไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยการรวม API การชำระเงินเข้ากับแพลตฟอร์ม e-commerce ของคุณ เปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณจะโตไปได้อย่างไร้ขอบเขต สามารถจัดการระบบธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม รองรับการเติบโตได้โดยไม่เกิดการติดขัดในการทำงานและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีกด้วย

การที่จะหา API ที่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ถ้าหากคุณเจอแล้ว ธุรกิจของคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดไว้แน่นอน ในฐานะเจ้าของธุรกิจ e-commerce คุณพร้อมที่จะร่วมเดินทางไปกับตัวช่วยด้านการทำธุรกรรมของคุณแล้วหรือยัง? พูดคุยกับเราและติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ merchant@heroplusgroup.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API ของเรา!

How Digital Payment Solutions Especially Benefit 5 Industries (Part 2)

In our previous post, we talked about how the Food & Beverage, Beauty & Fitness, and Education sectors improve their business operations through different methods of digital payment. Now, let’s come back to take a look at some other industries that also benefit from utilizing digital payments!

4. Education

Empowering our future generation is extremely important but could also be quite costly. For those of you who operate education centers, there is no doubt that you have come across parents who yearn to broaden their children’s horizons and brightly curious children who are eager to learn.

But have you also encountered hesitant parents due to the high tuition cost that also needs to be paid at once upfront? Digital payments that allow Buy Now Pay Later (BNPL) installment options might just be the solution that allows the children to enjoy the educational experience while the parents enjoy a more flexible payment option!

5. Automobile Services

This one sounds a bit peculiar– but one can imagine that taking your car for repair or polish work could cost quite a handful of dollar bills. When many automobile service shops accept only cash or transit card payments, digital payment methods swoop in when customers don’t have enough cash on them or have enough balance.

For automobile services that encounter difficulty applying for conventional credit card terminals, QR code payments can be a great alternative to collect payments digitally without much technical setup or stringent requirements. Besides, more options for customers often also mean better prospects for your business!

Notable mention: Co-Working Spaces

Just as payment and payment collection trends have evolved, exacerbated by the pandemic, our work styles have too. With more available remote work opportunities, co-working spaces have garnered a larger customer base, especially smaller start-ups with flexible work arrangements.

For our venue-renting merchants, renting out a space for an event could be challenging when it comes to ensuring each member has paid. With payment links, in addition to being able to customize and blast these links to renting members, the transaction records are also stored in one place to help you keep track of each payment status.

Deposit and rental payments can also be proactively collected on the spot using a QR code rather than passively waiting for your rentee to transfer money the cumbersome, traditional way!

>>>

Want to know how your business could benefit from digital payment solutions? Speak to us at merchant@heroplusgroup.com to learn more now!

How Digital Payment Solutions Especially Benefit 5 Industries (Part 1)

We’ve relentlessly emphasized the endless possibilities and perks that digital payment solutions could bring to different businesses, but here we've chosen 5 (of many) industries that should fully utilize digital payment methods.

1. Food & Beverage

Let’s be honest, as consumers, we all have days where we don’t want to bring anything but our phones when we go out to grab a meal. With the growing popularity of restaurants using scan-to-order QR codes, it is only natural to incorporate a scan-to-pay QR code in the system.

For restauranteurs, a QR code payment system can help your restaurant maximize efficiency, allowing your staff to tend to other time-sensitive tasks while also providing an interactive yet contactless dining experience for your customers.

No bulky wallets for customers, no juggling between taking orders and settling bills for restaurant staff nor high transaction costs from traditional cashless payments. Sounds like a win-win situation!

2. Consumer Goods

Whether you are selling your product at a holiday marketplace or a convention, how convenient would it be to have just a payment QR code set up?

A digital payment system means your payment process can be made accessible and portable anywhere you set up your business. Without setting up a card reader or fumbling with change in cash, you can make sales and collect payments with ease.

3. Beauty & Fitness

It’s only fair to group beauty and fitness sectors together because they both focus on wellbeing and also tend to have multiple branches operating. With various locations and shops, the benefits of beauty and fitness merchants adopting digital payment are truly two-fold.

For business owners, digital payment methods like QR codes or payment links allow transaction data to be accurately and automatically recorded for financial planning and accounting purposes– and all into one collective database.

These digital payment methods also allow merchants to collect payments from customers whenever they decide on a desireds service package, unbounded by opening hours or location.

Want to learn what other industries majorly benefit from digital payment solutions? Stay tuned for our next post or speak to us at merchant@heroplusgroup.com to learn more now!

No Tricky Process, Just Effortless Integration with the Hero Plus' Plugin

เปิดประสบการณ์โอนเงินที่ไร้ที่ติกับ Hero Plus แบบปลั๊กอิน (Plugin) ง่ายเพียงปลายนิ้ว

หากคุณเป็นคนที่อยากจะสร้างธุรกิจให้เติบโตไปกับการทำธุรกรรมออนไลน์แต่รู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไป Hero Plus ของเราจะช่วยคุณเอง

ที่ผ่านมา Hero Plus มีการพูดคุยกับร้านค้าอย่างใกล้ชิดเสมอ เรารับฟังและแก้ไขปัญหาตามฟีดแบคต่างๆที่ได้รับ เพื่อให้ร้านค้าเติบโตไปกับเส้นทางการเงินออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา และในตอนนี้ เราอยากจะแนะนำลูกค้าของเราให้รู้จักกับระบบ Hero Plus ปลั๊กอิน ที่จะช่วยให้การชำระเงินออนไลน์เป็นไปได้อย่างลื่นไหลกว่าเดิม

ขั้นตอนในการใช้งานระบบปลั๊กอินของเราสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย เราจะช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการติดตั้งการชำระเงินผ่าน Hero Plus มากไปกว่านั้น ระบบปลั๊กอิน Hero Plus ของเราสามารถติดตั้งบนแพลต์ฟอร์ม e-commerce เจ้าดังหลายๆแห่งได้ เช่น WooCommerce Wix Shopify เว็บไซต์ทั่วไป รวมถึงเว็บไซต์ของคุณก็สามารถทำได้

ร้านค้าสามารถดาวน์โหลดแพ็กเกจ Hero Plus ปลั๊คอิน จากนั้นทำการเพิ่มลงในหน้าเบราว์เซอร์การชำระเงิน เพียงเท่านี้ลูกค้าของคุณก็จะสามารถชำระเงินในอย่างง่ายดายภายในคลิกเดียว

คุณพร้อมหรือยัง ที่จะพาธุรกิจของคุณเข้าสู่โลกแห่งการทำธุรกรรมออนไลน์ไปกับเรา ติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติมที่ merchant@heroplusgroup.com

Paying Made Easy and Flexible with Hero Plus

As consumers seek more flexibility and convenience in their payment methods, Hero Plus is here to offer a new and better way to pay.

Payment Methods

Payment is made easy with Hero Plus. Customers can pay by scanning a Hero Plus QR code or through a one-time payment link provided by a merchant. Either way you proceed with the payment, you have the flexibility to choose to pay in full or in 2, 3, and up to 4 instalments with no hidden or transaction fees!

To pay in full

QR Code

1. Simply scan your QR code with either your mobile device camera or the Hero Plus mobile app camera (click “Scan” at the bottom-center of the app’s homepage).

2. Enter the payment amount in HKD.

3. Proceed to enter your credit card/debit card information for this payment.

4. Voila, confirm your payment and payment is complete! You will then receive an SMS message from Hero Plus to notify you of the completion of this payment, and you can download the confirmation receipt.

Payment Link

1. Open the payment link sent by the merchant.

2. After reviewing the shop name, product description, and payment amount, select “Single Payment”.

3. Proceed to enter your credit/debit card information for this payment.

4. Confirm your payment and you’re done! You will then receive an SMS message from Hero Plus to notify you of the completion of this payment, and you can download the confirmation receipt.

To pay in instalments

Download the Hero Plus Mobile App

On your device, download the Hero Plus mobile app. For your convenience, registering for or logging into the Hero Plus app only requires your mobile number for a one-time verification code. Once verified, set up the account with a credit or debit card of your choice.

QR Code

1. For the instalment option, you must scan the QR code using the Hero Plus mobile app. (click “Scan” in the bottom-center of the app’s homepage)

2. Once scanned, enter the payment amount and select the option to pay in 2, 3, or 4 instalments.

3. Select a credit/debit card linked to your account or add a new payment method.

4. Review your payment schedule for upcoming instalments, confirm your payment, and you’re done!

You will then receive an SMS message from Hero Plus to notify you of the completion of your first payment, and you can download the receipt from the confirmation page.

Payment Link

1. Open the payment link sent by the merchant.

2. You will be directed to a page with a QR code. For the instalment option, you must proceed with your Hero Plus app. There are several other ways to do it:

2a. Take a screenshot of the QR code on your phone. Open your Hero Plus app and import the image.

2b. If you are opening the link with your computer, log in to your Hero Plus account using your computer’s internet browser to continue.

2c. Open the link and display the QR code on your computer screen and scan it with your mobile Hero Plus app.

3. Once scanned, enter payment amount and select the option to pay in 2, 3, or 4 instalments.

4. Select a credit/debit card linked to your account or add a new payment method.

5. Review your payment schedule for upcoming instalments and confirm. You will then receive an SMS message from Hero Plus to notify you of the completion of your first payment, and you can download the receipt from the confirmation page.

We are incredibly excited for you to experience this new way of payment and an elevated purchasing experience. Have questions? Reach out to us at cs@heroplusgroup.com!

บริหารธุรกิจออนไลน์ให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย Hero Plus

การสร้างธุรกิจใหม่ของคุณจะง่ายขึ้น ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วของ Hero Plus เพียงง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน คุณสามารถลงทะเบียนและส่งลิงก์การชำระเงินให้กับลูกค้าของคุณ ผ่านฟีเจอร์แชทของ Hero Plus ได้อย่างง่ายดาย

1. เริ่มต้นการใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งานด้วยการเลือกแท็บ “Merchant Portal” ในหมวด “เพื่อการทำธุรกิจ” ด้านบนของเว็บไซต์ Hero Plus เพื่อการใช้งานที่สะดวกและง่าย การลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบจำเป็นต้องใช้การยืนยันรหัส OTP ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาเริ่มต้นธุรกิจ! โดยการตั้งค่า Merchant Portal คุณจำเป็นต้องเตรียม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณ ร้านค้า รายละเอียดการเงิน และข้อมูลติดต่อ รายละเอียดเกี่ยวกับร้านของคุณจะถูกโปรโมทและโฆษณาผ่านเว็บไซต์ Hero Plus เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลธุรกิจของคุณได้มากขึ้น

เมื่อเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นแท็บ "ภาพรวมรีพอร์ท" ของการทำธุรกรรมธุรกิจของคุณ โดยที่สามารถกำหนดช่วงเวลาเองได้ ภายใต้หน้าต่าง "แดชบอร์ด" นอกจากนี้คุณยังสามารถดู "ประวัติการทำธุรกรรม" ของร้านค้าอื่นๆในธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

2. วิธีการดูประวัติการทำธุรกรรม และบันทึกการทำจ่าย

เมื่อเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นแท็บ "ภาพรวมรีพอร์ท" สำหรับประวัติการทำธุรกรรมของธุรกิจคุณ ภายใต้แท็บ "แดชบอร์ด" กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก “ตกลง” เพื่อดูภาพรวมของ ยอดขายสินค้าโดยรวม (Gross Volume) ปริมาณสุทธิจากการขาย (Net Volume) ยอดชำระเงินเรียบร้อย และการทำธุรกรรมล่าสุด พร้อมกับวันที่ ร้านค้า และจำนวนเงิน เพื่อความง่ายในการตรวจสอบภาพรวมยอดเงิน คุณสามารถเลือกดูแบบกราฟแท่ง หรือกราฟเส้นได้ตามถนัด และสามารถดาวน์โหลดรีพอร์ทได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลดรีพอร์ท”

เราเข้าใจมุมมองของร้านค้า คุณอยากจะตรวจรายละเอียดประวัติการขายและยอดการทำธุรกรรมมากกว่านี้ใช่ไหม? ดูรายละเอียดข้างล่างนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ลึกกว่าเดิม

ในแท็บ “ประวัติการทำธุรกรรม” คุณสามารถเลือกได้ว่าจะดูประวัติของ “ร้านค้าทั้งหมด” หรือเลือกเจาะจงดูเฉพาะร้านค้าอื่นๆที่อยู่ภายใต้บัญชีของคุณ กำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูประวัติยอดเงิน และเลือก “ตกลง” นอกจากจะสามารถดูรายละเอียดของ ยอดขายสินค้าโดยรวม (Gross Volume) ปริมาณสุทธิจากการขาย (Net Volume) และยอดชำระเงินเรียบร้อยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถดูรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงขึ้นได้อีก เช่น ID ของยอดธุรกรรมแต่ละรายการ วันที่ ร้านค้า ข้อมูลของลูกค้า วิธีการชำระเงิน จำนวนเงิน หรือแม้กระทั่งสถานะการคืนเงิน คุณยังสามารถดูยอดการทำธุรกรรมระหว่าง การจ่ายเต็มจำนวน และ การชำระแบบผ่อนจ่าย ได้ในแท็บ “วิธีการชำระเงิน”

เมื่อคุณและลูกค้าของคุณเริ่มต้นการใช้ Hero Plus คุณสามารถไปที่ "บันทึกการจ่ายเงิน" ภายใต้แดชบอร์ดเพื่อดูวันที่การทำธุรกรรม วันที่คาดว่าจะจ่ายเงินใน T+7 จำนวนเงินสุทธิ และสถานะการทำจ่าย เพื่อความสบายใจในการตรวจสอบยอดเงิน

3. อัพเดทข้อมูลบัญชี

Merchant Portal ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นคุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ทางด้ายซ้าย Portal ของคุณ คุณจะเห็นหน้าต่าง Portal

ด้านล่างของหน้าต่าง เลือก “บัญชี” เพื่อแก้ไขข้อมูลร้านค้า ข้อมูลบัญชีธนาคาร รายละเอียดร้านค้า ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และยังสามารถเพิ่มสมาชิกได้ภายใต้คำสั่ง “ทีม”

4. วิธีสร้างลิงก์การชำระเงิน

คุณสามรถสร้างลิงก์การชำระเงิน (Payment Link) ได้ง่ายๆโดยไม่ถึงหนึ่งนาทีผ่าน Merchant Portal ของ Hero Plus เพื่อความรวดเร็วในการส่งให้ลูกค้าของคุณ

เลือก “ลิงก์การชำระเงิน” ในหน้าต่าง จากนั้นเลือก “+สร้าง” เพื่อสร้างลิงก์การชำระเงิน เมื่อคุณเห็นคำสั่ง “สร้างลิงก์การชำระเงิน” ขึ้นมาทางด้านขวามือ เลือกร้านค้าของคุณ เพื่อที่จะใส่ข้อมูลต่างๆ เช่นสินค้าและรูปภาพ จากนั้นเลือกจำนวนทั้งหมดของราคาสินค้า หน่วยเป็นบาท (THB) เมื่อสร้างลิงก์เรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นลิงก์ที่สร้างใหม่ล่าสุดขึ้นมาที่ด้านบนของเพจ ทำการคัดลอกและส่งหาลูกค้าของคุณได้เลย!

คุณสามารถตรวสอบ “ประวัติการชำระเงิน” ได้ทั้งรูปแบบการจ่ายเต็มหรือการชำระแบบผ่อนจากลูกค้า และตรวจสอบสถานะของยอดเงินทั้งหมดจากลิงก์นี้ได้

ข้อได้เปรียบที่หาจากที่อื่นไม่ได้! มีดียังไง?

เพื่อให้การชำระเงินออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและลื่นไหล การจ่ายด้วยรูปแบบลิงก์ชำระเงินคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพที่มากกว่าการจ่ายเงินแบบเดิมๆ การสร้างลิงก์การชำระเงินทั้งง่ายต่อการตรวจสอบและปลอดภัยสำหรับโลกแห่งการโอนเงินออนไลน์ หนำซ้ำยังช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้า ให้ลูกค้าอยากจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้ากับเราเรื่อยๆ เพราะความสะดวกและรวดเร็วในการใช้

5. วิธีการสร้างช่องทางการเข้าถึง (Communication Channels)

เพื่อการใช้งานที่ง่ายกว่าเดิมในการเข้าถึงและติดต่อกับลูกค้า Hero Plus ได้สร้างฟีเจอร์แชทออนไลน์ ที่รวบรวมทุกแอพพลิเคชั่นไว้ด้วยกันทั้ง Instagram Facebook และ Line Official ให้ร้านค้าสามารถส่งลิงก์การชำระเงินให้ถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องสลับแอพไปมา ด้วยฟีเจอร์ที่รวมทุกแชทไว้ในที่เดียวกันและการส่งลิงก์การชำระเงิน ทำให้กระบวนการเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถสร้างความสนใจของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

โดยการสร้างช่องทางการติดต่อสำหรับ Merchant Portal ของคุณ เลือก “ช่องทางการเข้าถึง” บนหน้าต่างและเลือก “เชื่อมต่อ” ช่องทางที่คุณต้องการใช้สำหรับธุรกิจของคุณ จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมที่จะ “แชท” กับลูกค้าของคุณได้โดยตรงและง่ายดาย

บัญชี Line สามารถสร้างแบบใดได้บ้าง?

แอปพลิเคชั่น Line เป็นช่องทางแชทที่นิยมในคนไทยสำหรับการโต้ตอบที่รวดเร็ว แต่รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสร้างบัญชีธุรกิจได้ด้วย Line Official Account และ Line API เพื่อตอบสนองการใช้งานในรูปแบบการค้า

Line Official Account

• สร้างบัญชีธุรกิจ ที่อยู่ รายละเอียด อีเมลล์ และข้อมูลเว็บไซต์

• เพิ่มรายละเอียดสินค้าและราคาได้

• สร้างคอนเทต์ได้อย่างอิสระใน Rich menu

• สร้างฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างไม่จำกัด

• สื่อสารกับลูกค้าได้ทันที โดยการตั้งค่าการตอบอัตโนมัติ

• สร้างโปรโมชันและการนำเสนอที่เหมาะกับธุรกิจได้

• วิเคราะห์ Insight ของกลุ่มลูกค้าได้

Line API

• เพิ่มโอกาสในการขาย และการตอบที่รวดเร็วมากขึ้น

• เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการทำ CRM หรือ Customer Relationship Management

• ประหยัดการทำงาน ไม่ต้องคอยมอนิเตอร์ตลอดทั้งวันกับคำถามซ้ำๆ

• นำเสนอสินค้าได้ตรงใจกับลูกค้า

• ลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อหรือจองสินค้าได้ด้วยตัวเอง

• ตอบอัตโนมัติด้วย Chat Bot

• ใช้เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ LINE และฐานข้อมูลของธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยที่ธุรกิจจะสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานจาก LINE API ได้หลายอย่าง

ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าถึงบัญชีธุรกิจ Line ได้จากหลายช่องทาง ส่งข้อความไปหาลูกค้าได้แบบไม่มีลิมิต สร้าง BOT ที่ตอบข้อความอัตโนมัติ การสร้างบัญชี Line API คือคำตอบของคุณ Hero Plus ของเราช่วยซัพพอร์ตคุณให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางนี้ merchant@heroplusgroup.com.

Hero Plus ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้ไกลกว่าเดิม เรียนรู้เพิ่มเติม ได้ที่นี่

Hero Plus partnership with CHAIPort

As more consumers are looking for a flexible, transparent, and highly personalized way for paying both online and offline, Hero Plus announces its regional partnership with CHAIPort to offer merchants a “Buy Now, Pay Later” payment option for their consumers at the checkout.

With CHAIPort as a new payments partner in Thailand, Hero Plus allows its consumers to maximize their personal cash flow for better management of their budget and splitting through 2/3/4 installments with no interest, no hidden fee and no transaction fee repayments. Both Hero Plus and CHAIPort believe that this partnership drives value by helping merchants to reach new customer segments and to help them overcome the difficulties under the aspects of customer conversion, basket size and cart abandonment.

About Hero Plus

Hero Plus is a fast-growing fintech company founded in 2021 that specializes in digital payment include buy now pay later payment solution. Hero Plus strives to improve people’s cash flow and to help people in achieving their life goals by reinventing financial services through technology. For more information, please visit https://www.heroplusgroup.com

About CHAIPort

ChaiPort empowers digital commerce partners in Asia and helps to accelerate their growth, serving over 2,300 clients to process 100 million transactions annually, ChaiPort provides an unparalleled payments network to engage businesses and consumers in any market in the world – no matter what industry they’re in. ChaiPort’s Fintech-as- a- Service Platform unifies a fragmented payments landscape and streamlines every reconciliation flow with a single API to unlock a seamless and secure end-to-end payment stack that will help businesses achieve higher revenue at a faster rate and at a lower cost. Established in 2019, ChaiPort has since built a multi-market presence in Asia, supporting payments in Indonesia, Singapore, South Korea, Thailand and Vietnam. ChaiPort has secured over US$120 million in funding, and is backed by world-leading investors, such as Hanhwa Investment & Securities, SoftBank Ventures Asia, SK Networks, NYCA, Samsung Next, B Capital Group and other strategic partners. For more information, please visit https://www.chaiport.co/